FAABORG KANONÉRLAUG

 
Sikkerhed
            og adfærdsreglement for militærhistoriske foreninger

Revision 1.0 af 24. august 2006    

Oversat fra norsk forår 2007

 
Sikkerhedsregler ved militærhistoriske
begivenheder

 

 
INDHOLDSFORTEGNELSE
 
Kapitel 1. Generelle bestemmelser
Kapitel 2. Sikkerhed i lejren
Kapitel 3. Sikkerhedsbestemmelser ved opvisning og simulerede slag
I.                    Sortkrudt
II.                  Farer ved sortkrudt
a.        brand og eksplosion
b.        transport
c.         placering
d.        uddeling af sortkrudt
e.         sundhed
f.         krav til personale
g.         krudthåndtering af deltagere
Kapitel 4. Infanteri
a.        øvelse og manøvrering
b.        sammensætning af afdelinger
c.         bytte roller
d.        våben
Kapitel 5. Infanteri, musket og riffel sikkerhedstest
Del 1. anvendelig for alle medlemmer
Del 2. anvendelig for alle medlemmer som vil skyde med musket eller pistol
a.        hvordan våbnet virker
b.        flintestenen
c.         fængpanden
d.        ladning
e.         klikkere
f.         vedligeholdelse
g.         patroner
Kapitel 6. Artilleri
a.        øvelse og manøvrering
b.        bytte af rolle
c.         godkendelse
d.        ladning
e.         ansvar
f.         oplæring
g.         inspektion og kontrol
h.        krav til sikker lade-og skydeprocedure
i.          procedure når skuddet ikke går af (klikkere)
j.          ild ophør
k.        kundskab
Kapitel 7. Artilleri sikkerhedstest
Del 1. anvendelig for alle medlemmer
Del 2. anvendelig for alle medlemmer som ønsker at blive artillerist
a.        hvordan virker kanonen
b.        hensigten og brugen af udrustningen af kanonen
c.         sikker håndtering og brug af ladning og lunte
d.        betjening
e.         klikkere
f.         rekrutten skal demonstrere kanonens rengøring og udstyrets rigtige placering
g.         kandidaten skal demonstrere hvordan ladninger (karduser) produceres
Kapitel 8. Blankvåben og nærkamp
a.        stand
b.        opbevaring
c.         behandling
d.        brug
e.         kamp
f.         afstand
g.         generelt i kamp
Kapitel  9. Heste og andre dyr
Kapitel 10. Pyroteknik
       
 
 
 
 
KAPITEL 1
Generelle bestemmelser
1.1
Arrangøren skal i god tid før arrangementet varsle samt indhente nødvendige tilladelser fra aktuelle lokale myndigheder.
Det påhviler arrangøren og sørge for, at bekendtgøre nødvendige sikkerhedsregler for ethvert arrangement.
Arrangøren skal også sørge for nødvendig sikkerhedsudstyr, førstehjælpsudstyr og rutiner for varsling samt nødvendig vagthold samt udnævne sikkerhedsansvarlige for arrangementet. Sikkerhedsansvarlige skal have nødvendig kompetence til opgaven.
1.2
Enhver er ansvarlig for at vise almindelig agtpågivenhed og optræde sådan, at brand, eksplosion og anden ulykke forebygges.
Aftenen før, under opvisninger og ved deltagelse i simulerede slag må alkohol ikke konsumeres i sådanne mængder at dømmekraften og generel sundhedstilstand bliver sådan reduceret, at man kan være til fare for medaktører og publikum.
Det påhviler enhver deltager et særskilt ansvar for dette.
1.3
Handlinger som kan provokere andre deltagere til irrationelle eller farefulde adfærd må ikke forekomme.
Heri indbefattes krænkelse af personers eller afdelingers ære, for eksempel ved erobring af trofæer, eller i spillet anden krænkende adfærd.
Man skal søge at undgå at krænke sine medaktører, og vise hverandre al mulig respekt samt hjælpe og støtte hverandre.
1.4
Der påhviler enhver deltager et ansvar for at en selv og alle omkring en er kendt med og respekterer alle relevante sikkerhedsregler, ved hvor nødudstyr er og hvordan man skal agere ved uheld.
1.5
Afdelingskommandøren er ansvarlig for at alle under hans kommando er indforstået med gældende sikkerhedsregler ved hvert arrangement.
 
KAPITEL 2
Sikkerhed i lejren
2.1
Brug af åben ild, eller aktiviteter som kan medføre nogen form for gnister eller anden antændelsesfare, må ikke foregå uden at man har sikret sig at der ikke findes krudt eller brandbart materiale i nærheden.
Man skal tage alle nødvendige forholdsregler for at eliminere mulig brand og eksplosionsfare.
2.2
En lejr skal anlægges pa en sådan måde at hensyn til sundhed, miljø og sikkerhed er tilgodeset.
Tilstrækkeligt og godkendt slukningsudstyr som brandslukningsapparater eller vandslanger skal altid være tilgængelige.
 
KAPITEL 3
Sikkerhedsbestemmelser ved opvisning og simulerede slag
 
I. Sortkrudt
3.1
Ved al transport, opbevaring og anden håndtering af krudt, her indbefattet skydning etc., skal alle nødvendige hensyn til sikkerheden til en hver tid tillægges speciel vægt.
Alle deltagere forpligter sig til at følge arrangørens sikkerhedsinstrukser.
Al behandling af krudt skal foregå efter forskriftmæssig håndtering samt i samklang med dette reglement.
3.2
Det skal udnævnes krudtansvarlig (krudtmester) som skal have ansvaret for transport, placering, opbevaring, uddeling og indsamling af sortkrudt.
Krudtmesteren skal have tilstrækkelige kvalifikationer og blandt andet have uddannelse i gældende sikkerhedsinstrukser for at imødekomme kravet til sikker håndtering. Arrangøren samt alle deltagere er forpligtet til at følge krudtmesters pålæg.
Person som håndterer eksplosivstof skal være over 18 ar.
3.3
Alle sikkerhedsafstande etc. skal til en hver tid overholdes.
3.4
Kun sortkrudt af god kvalitet skal benyttes.
Kornstørrelsen (granuleringen) skal tilpasses de enkelte våbentyper.
3.5
Finkornet krudt bør ikke benyttes i kanoner p. g. a. højt kammertryk.
Skal sådant krudt benyttes skal man have trykprøvet kanonen for denne type krudt pa forhånd. Grovkornet krudt må ikke benyttes i pistoler p. g. a. faren for at krudtet ikke brænder fuldstændigt op, men bliver slynget ud og antænder udenfor pistolpiben.
Mængde krudt afpasses efter våbentype og krudtets granulering.
 
II. Farer ved sortkrudt
a) Brand og eksplosion
 
3a-1
Brug af sortkrudt medfører risiko.
Krudtet skal derfor behandles med respekt for love og regler samt i samklang med bestemmelserne i dette reglement.
Ved at vise forsigtighed kan man reducere risikoen.
3a-2
Krudt skal transporteres og opbevares i sikker og godkendt emballage. Det bedste er transportemballagen som fabrikken har pakket krudtet i.
 
3a-3
Krudtet skal ikke opbevares i emballage eller behandles af genstande som kan skabe statisk elektricitet og gnister.
 
3a-4
Alt krudt skal til enhver tid være forskriftsmæssigt opbevaret for at hindre uautoriserede personers adgang til det.
3a-5
Krudtet lagres langt fra åben ild eller genstande som kan fremkalde gnister eller friktionsvarme.
b) Transport
Transport af sortkrudt som foretages i private biler skal foregå i original emballage
c) Placering
Ved ankomst til et arrangement skal alt krudt umiddelbart placeres på godkendt sted under kontrol af krudtmester.
Nødvendige vagthold skal til en hver tid være til stede. Området afspærres og afmærkes på forsvarlig vis.
Sikkerhedsafstand rundt om placeringsstedet skal være 50 meter og minimum 400 meter fra beboelse.
d) Uddeling af sortkrudt 
3.d.1
Sortkrudt deles ud af krudtmester lige før brug.
Fyldning af ladninger (karduser/patroner) skal kun foregå på anvist sted. Sikkerhedsafstand til fyldstedet er minimum 50 meter.
3d.2
Efter opvisning eller simulerede slag leveres ubrugt krudt straks tilbage til krudtmester. Det er ikke tilladt at opbevare eller bruge krudt i lejren.
3d.3
Krudtpakker (karduser/patroner) skal produceres sådan at krudtet ikke drysser ud.
3d.S
Færrest mulig personer skal være samlet pa det stedet hvor det fyldes krudt. Kun det mest nødvendige personel skal være til stede.
3d.6
I nærheden af fyldstedet skal det forefindes godkendt brandslukningsudstyr, enten vandslange eller brandslukningsapparat.
e) Sundhed
Sortkrudt indeholder stoffer som kan forsage irritation pa følsom hud. Rifter og sår bør tildækkes før håndtering af sortkrudt.
 
f) Krav til personale
3e.1
Ansvarlig krudtmester skal overvåge pakning og uddeling samt kontrollere krudtbehandlingen. Det personale som udpeges til krudtpakning skal koncentrere sig om dette og ikke gøre andre ting samtidig.
3e.3
Ved afsluttet pakning eller skydning skal resterende krudt tilbageleveres til krudtmester. Alt udstyr benyttet til pakningen skal rengøres og lægges pa sin plads.
Området skal ryddes og alle krudtrester skal fjernes eller destrueres.
g) Krudthåndtering af deltagere
3g.1
Så snart krudt er blevet uddelt til deltager skal vedkommende forblive under kommando og kontrol af en godkendt officer eller underofficer.
3g.2
Efter simulerede slag eller opvisning skal han/hun ikke forlade området før det sikres at alt ubrugt krudt er leveret tilbage til ansvarlig krudtmester.
 
KAPITEL 4
Infanteri
a) Øvelse og manøvrering
Det forventes at infanteriafdelinger kan manøvrere i henhold til gældende reglement.
b) Sammensætning af afdelinger
Afdelingerne skal være forberedt pa og kunne blive slået sammen med andre afdelinger hvis dette er ønsket af stabsofficererne.
c) Bytte af rolle
Hvis en infanteristafdelingskommandør ønsker at nogen af egne medlemmer skal deltage som mandskab på kanon skal han påse at medlemmet har gennemgået og bestået pkt. 7 Artilleriets sikkerhedstest, del 2 i dette reglement..
d)Våben 4d.l
Ingen andre våben end de som er aftalt pa forhånd skal benyttes.
4d.2
Alle våben skal kontrolleres regelmæssigt, og være i god stand. Dokumentation pa vedligehold skal forevises på forlangende. Våbenet skal forevises sikkerhedsansvarlig på forlangende. Man bør specielt være opmærksom på låsens midtplacering.
Musketter skal have gnistfanger monteret foran fængpanden samt hætte af læder over fængstålet.
4d.3
Et gevær må ikke affyres mod en person eller afdeling nærmere end 20 meter.
4d.4
Våbenet skal normalt pege under, og ca. 5 meter foran modstanders afdelinger, og aldrig rettes mod personer eller dyr. Undtaget er når man står højere i terrænet end modstanderne, da skal man sigte godt over.

 

4d.5
Korrekt skydeafstand skal regelmæssigt demonstreres af officerer og underofficerer under kommando.
 
4d.6
Før krudtet hældes på fængepanden skal hanen sættes i midterstilling.
Det sikres at der er rent og tørt ved fængpanden før krudtet hældes på. Overfyld ikke fængpanden.
Luk fængpanden med frægstålet efter at krudtet er fyldt på.
4d.7
Når krudtet hældes i løbet skal patronen holdes med kun to fingre. Påse at løbet er vendt bort fra ansigtet.
4d.8
Sæt ikke hanen i helspænd før geværet er ved skulder og klar til skud.
Vær opmærksom på flammen ud af fænghullet så du undgår at svide din sidemand.
4d.9
Karabiner og pistoler skal aldrig affyres i sluttede geled.
4d.l0
Hvis geværet klikker må du ikke lade om.
a)      Dersom fængkrudtet går af men ladningen i løbet ikke antænder, rømmes ladningen ved at stikke en dertil egnet rømmenål i fænghullet. Fængpanden rengøres, ny fængladning hældes på fængpanden, fængstålet lukkes. Geværet forsøges affyret igen.
b)       Antændes fængkrudtet ikke, kontroller og rengør fængpanden og tjek flintstenen. Hvis stenen skal skiftes brug korrekt værktøj. Vær forsigtig mens du justerer på et ladt våben.
c)       Hvis en ladning skal fjernes fra et våben reducerer man risikoen for at krudtet skal antænde ved at hælde vand i løbet først.
4d.11
Soldaten skal altid melde til sin officer eller underofficer om eventuelle problemer.
4d.12
Ingen skal overlade et våben til publikum.
Våben må aldrig blive efterladt uden tilsyn eller blive opbevaret skødes1øst. Ingen våben må affyres mod publikum.
4d.13
Et våben må aldrig blive affyret uden godkendelse, men altid under opsyn af godkendt officer eller underofficer.
KAPITEL 5.
Infanteri, musket og riffel sikkerhedstest
Afdelingskommandører og sikkerhedsansvarlig skal påse at alle deltagere som ønsker og tage del i en træfning skal være sikkerhedsgodkendte. Alle som ønsker at deltage skal have et godkendt sikkerhedsbevis for og kunne deltage.
Del l.
Anvendelig for alle medlemmer. Rekrutten skal:
a)       Skrive under på at han/hun er indforstået med indholdet i dette reglementet og det ansvaret han/hun har i forhold til andre medlemmer og publikum.
b)       Forevise sin uniform og alt sit udstyr for godkendelse i sin forening.
c)       Demonstrere at han/hun har de nødvendige færdigheder og forståelse af opgaven som er påtaget.
Del 2.
Anvendelig for alle medlemmer som ønsker og skyde med musket, riffel eller pistol.
For at blive godkendt skal kandidaten, efter at have gennemgået part 1, demonstrere:
a)      Hvordan våbnet virker
Dette skal inkludere demontering og sammensætning af våbenet.
b)       Flintestenen
Hvordan den virker, dens bevægelse over fængstålet.
I denne del skal kandidaten først justere flinten for derefter at skifte til en anden flint.
c)       Fængpanden
Kandidaten demonstrerer fyldning af fængpanden.
Dette vil blive gjort flere gange for og påse at kandidaten har forstået at bruge rigtig mængde krudt på panden.
d)       Ladning
Dette skal gøres i henhold til reglementet på kommando.
e)       Klikkere
Kandidaten skal demonstrere hvordan et stoppet fænghul renses, efterfylde krudt på fængpanden og affyrer skuddet.
Kandidaten skal derefter fjern et skud fra løbet.
f)       Vedligehold
Kandidaten skal derefter rengøre våbenet. Det er underforstået at dette vil tage lidt tid så det aftales at våbenet skal inspiceres efter en afpasset tid. Ved denne inspektion skal kandidaten demonstrere hvordan våbenet demonteres og sættes sammen igen.
g)      Patroner
Kandidaten skal demonstrere hvordan patroner rulles og pakkes.
Kandidaten vil blive informeret om resultatet af testen, med eventuelle bemærkninger på det som skal forbedres.
Testresultatet skal logføres.
Beståede test skal bekræftes skriftligt og medlemmet skal på forespørgsel kunne fremvise bevis på bestået sikkerhedstest.
Loggen skal forevises arrangementets sikkerhedsansvarlige på forlangende.
 
KAPITEL 6
Artilleri
 
a) Øvelse og manøvrering
Det er forventet at artilleristen kan øvelse og manøvreringer i henhold til gældende reglement.
b) Bytte af rolle
Hvis artilleriets afdelingskommandør ønsker at nogen af egne medlemmer skal håndtere eller skyde med musket, riffel eller pistol skal han påse at medlemmet har gennemgået og bestået pkt. 5 Infanteriet, musket og riffel sikkerhedstest, del 2 i dette reglementet.
 
c) Godkendelse
Før en kanon tages i brug i et slag skal den først kontrolleres og godkendes af sikkerhedsansvarlig for at kunne afgøre brugen af kanonen.
Ved denne inspektion skal også godkendelse af ladningstype (krudt type, indpakning), ladningsstørrelse og affyringsmåde godkendes.
Ladeudstyret skal være i god stand og tilpasset den kanon det skal bruges til.
Følgende ladeudstyr skal forefindes: ladestok/ansætter, visker og kradser samt vandspand til fugtning af visker.
d) Ladning 6d.l
Ingenting andet end en godkendt type ladning må placeres i føret på en kanon.
6d.2
Kun følgende affyringsmetoder af kanonen er tilladt:
1.       Hurtigbrændende åben lunte af god og sikker kvalitet i fænghullet.
2.       Finkornet sortkrudt fra en musketpatron eller et lille krudthorn i fænghullet.
3.       En kombination af 1. og 2.
4.       Elektrisk affyring via en knaldperle dersom vejret tilsiger det.
6d.3
Krudtladninger (karduser) skal kun laves af papir i minimum 80 gr. kvalitet. Karduserne skal opbevares i en ammunitionskasse af træ med tætsluttende lag.
e) Ansvar
Kanonkommandøren må aldrig overlade ansvaret for en kanon til uautoriserede personer, eller lade disse håndtere eller deltage som mandskab ved skydning med kanon.
Kun kanonkommandøren kan give ordre om at affyre en kanon.
f) Oplæring
Alt mandskab på en kanon skal have oplæring i rutiner og opgaver ved skydning samt håndtering af sortkrudt.
 
g) Inspektion og kontrol
6g.1
Alle kanoner skal regelmæssigt inspiceres af sikkerhedsansvarlige og kontrolleres for om de er i god stand.
6g.2
En kanon må aldrig affyres hvis en afdeling, venlig eller "fjende" er indenfor skudzonen til kanonen.
Skudzonen er en zone indenfor 25 graders vinkel fra røret og 30 meter frem foran kanonen. Korrekt skydeafstand skal demonstreres regelmæssigt af kanonkommandøren.
6g.3
Nar kanonen lades og skydes med, skal ingen andre end artilleristen komme nærmere kanonen end 5 meter.
Ammunitionskassen placeres minimum 5 meter bag kanonen.
 
h) Krav til sikker lade-og skydeprocedure
Kravehandsker af god kvalitet benyttes af alt kanonmandskab.
Følgende sekvenser skal altid følges:
 
6h.l
Ved kommandoen "visiter kanon" kontrolleres røret på kanonen for fremmedlegemer ved at føre kradser eller ansætteren helt i bund af røret.
 
6h.2
Ved ladning føres ladningen ind i røret med ansætteren. Påse at den bliver presset helt i bund af røret.
Dette ses ved at ansætteren er mærket for korrekt sættedybde.
6h.3
Mandskabet fjerner så alt 1øst udstyr fra kanonen, tager opstilling på anviste pladser.
6h.4
Når alle er på plads, og kommandoen om at bruge rømmenålen gives, føres rømmenålen ned i fænghullet for at stikke hul pa ladningen.
6h.5
Affyringsmetode vælges i henhold til §6d.2 og nødvendige forberedelser for dette foretages. Når forberedelsenn er færdige signaliseres det at kanonen er klar til skud.
6h.6
Kanonkommandøren skal tjekke at området er klart.
Ved opvisning advares med høj stemme "Skud kommer!" før kommandoen "Fyr!" Ved simulerede slag følges kanonkommandørens kommandoer.
6h.7
Lunten kan først efter dette antændes med en glødelunte eller brandfør.
6h.8
Fænghullet skal så tjekkes og eventuelt renses før ny ladning påbegyndes.
Røret viskes ved at føre en dertil egnet visker fugtet med vand helt til bunden af røret. Viskeren drejes to ganger rundt før den trækkes ud med en vridende bevægelse. Tommel eller pegefinger holdes over fænghullet under denne procedure.
Med jævne mellemrum føres kradseren til bunden af røret for at tage rester ud af ladningspakkeme.
6h.9
Hvis kanonkommandøren ønsker at fortsætte skydningen gentages hele ovenstående proces på ny.
i) Procedure når skuddet ikke går af (klikkere).
Hvis ladningen ikke antænder skal fø1gende procedure følges:
6i.l
Vent i 2 minutter.
Rens fænghuIlet, stik igen med rømmenålen og placer en ny affyringsenhed.
6i.2
Affyr igen.
6i.3
Hvis ladningen igen ikke antænder signaliseres klikkere til de andre deltagere.
 
6i.4
Signalet for klikkere er ladestok og kradse lagt i kryds over røret på kanonen. Advar alle andre afdelinger i nærheden om at holde afstand.
 
6i.5
Vand skal så hældes ned i røret til ladningen er gennemtrukket af vand. Kanonkommandøren skal så, iført kravehandsker, trække ladningen ud af røret med kradseren. Her efter skal kanonen grundig rengøres før videre skydning.
j) Ild ophør
Hvis nogen ser et problem skal vedkommende umiddelbart råbe "Ild ophør!", og derefter rapportere problemet til sin kanonkommandør.
k) Kundskab
Afdelingskommandørerne skal påse at alle medlemmer under egen kommando er fuldt indforstået med alle sikkerhedsprocedurer ved hvert arrangement.
KAPITEL 7
Artilleri sikkerhedstest
Afdelingskommandører og sikkerhedsansvarlig skal påse at alle deltagere som ønsker og tage del i en træfning skal være sikkerhedsgodkendte. Alle som ønsker og deltage skal have et godkendt sikkerhedsbevis for at kunne deltage.                                                                                                     
Del l.
Anvendelig for alle medlemmer. Kandidaten skal:
a)      Skrive under på at han/hun er indforstået med indholdet i dette reglement og det ansvar han/hun har i forhold til andre medlemmer og publikum.
b)       Forevise sin uniform og alt sit udstyr for godkendelse i sin forening.
c)       Demonstrere at hen/hun har de nødvendige færdigheder og forståelse af øvelsen som er krævet.
Del 2.
Anvendelig for alle medlemmer som ønsker at blive artillerist.
For at blive godkendt skal kandidaten efter at have gennemgået del 1, demonstrere:
 
Hvordan kanonen virker
a)      Hensigten og brugen af udrustningen på kanonen
Dette inkluderer bl.a. ladestok, visker, kradse, rømmenål m.m.
c)       Sikker håndtering og brug af lunte m.v.
Med lunte menes både ”hurtig” og ”sen” lunte 
d)      Betjening
Kandidaten skal demonstrere korrekt procedure for hver enkelt rolle involveret i kanonbesætningen. Dette vil blive udført på kommando i henhold til gældende reglement.
e)       Klikkere
Kandidaten skal demonstrere hele proceduren for hvordan en klikkere på kanon håndteres.
Kandidaten skal demonstrere hvordan kanonen rengøres og udstyret placeres trygt på plads
f)       Kandidaten skal demonstrere hvordan ladninger (karduser) produceres
g)       Kandidaten vil blive informeret om resultatet af testen, med eventuelle bemærkninger om hvad der skal forbedres.
Testresultatet skal logføres.
Bestået test skal bekræftes skriftligt og medlemmet skal på forespørgsel kunne fremvise bevis på bestået sikkerhedstest.
Logbogen skal forevises arrangementets sikkerhedsansvarlige på forlangende.
 
 
KAPITEL 8
Blankvåben og nærkamp
 
Blankvåben og anden skarp/spids redskab skal opbevares, transporteres og bruges pa en sådan måde at det ikke medfører nogen form for fare for brugeren og/eller andre. Nærkamp må
ikke forekomme uden at den kan gennemføres pa en måde som ikke medfø0rer nogen risiko for skade.
a)Stand 8a.l
Alle blankvåben brugt i "stridsscenarier" skal holdes rene, i god stand, og al rust skal være fjernt før brug. Dette inkluderer bajonetter, økser, sværd, stagevåben og eventuelle andre godkendte våben som kan have været brugt af soldater i gældende periode som har en spids eller æg.
8a.2
Blankvåben som skal bruges i strid skal have stum spids og æg.
Sprækker og splinter skal fjernes før brug. Sikkerhedsansvarlig skal inspicere dette før hver strid.
b) Opbevaring
Alle blankvåben skal opbevares i hylster eller skede, som skal være af en god og sikker konstruktion, og som forhindrer våbenet i at falde ud.
 
c) Behandling
Ingen våben må stikkes ned i j orden.
Våben som tilfældigt kommer i kontakt med jord skal rengøres før videre brug.
d) Brug
Et medlem må aldrig trække sværd eller sætte bajonetten på geværet uden på direkte kommando fra kommandøren. Når blankvåben er i brug skal medlemmerne altid forblive under direkte kontrol af en godkendt officer eller underofficer.
e) Kamp
Ingen aktør må blive involveret i en mand til mand kamp eller anden form for nærkamp uden forhåndsaftale. Nærkampe skal altid planlægges og indøves på forhånd, og være godkendt af arrangøransvarlig og sikkerhedsansvarlig.
Godkendte officerer kan så give ordre om nærkamp.
 
t) Afstand
Ingen afdeling skal rykke nærmere end 5 meter til en modstander. Formerede afdelinger skal ikke involvere sig i nærkamp.
 
g) Generelt i kamp
Erobring af deltagere, kanoner, våben, faner og standarter er ikke tilladt.
 
KAPITEL 9
Heste og andre dyr
Skal heste eller andre dyr deltage i arrangementer, skal det gøres på en sådan måde at det ikke medfører nogen risiko for at løse og/eller skræmte dyr kan medføre fare for sig selv, deltagere, publikum eller andet.
Der skal være udpeget en person med tilstrækkeligt kundskab om udfordringern med dyr i militærhistoriske sammenhænge som har ansvar for dyrenes deltagelse.
Skydning etc. skal kun ske i forståelse med den eller de som er ansvarlig for dyrene, og aldrig på en sådan måde at det kan medføre fare for at skræmme dyrene.
 
KAPITEL 10 Pyroteknik
Kun godkendte pyrotekniske indretninger må benyttes og skal monteres og håndteres af autoriserede personer, og i fuld forståelse med alle deltagere.

 

 
--------------------------------------------------------
 
 
 
ERKLÆRING VDR. SIKKERHED
 
I henhold til dette reglements kap. 5, Sikkerhedstest infanteri, del l, pkt. a) eventuelt kap. Sikkerhedstest artilleri, del l, pkt. a) erklærer kandidaten herved at han/hun har læst og forstået indholdet i dette reglement.
 
 
 
Dato:………………………………………………..
 
 
 
………………………………………………………
Rekruttens underskrift
 
 
 
 
 
 
Det bevidnes af:
 
 
 
……………………………..............   ….…………………………………..
Foreningens kommandør                        Foreningens underofficer
 


Faaborg Kanonérlaug - også kaldet Olebanden - i ilmarch på vej mod nye slag

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk