FAABORG KANONÉRLAUG

 

 


Vedtægter for Faaborg Kanonerlaug

§1 Foreningens navn er Faaborg Kanonerlaug. Foreningen har hjemsted i Faaborg. Foreningens postadresse skal være formandens.
1.1 Foreningens formål er salutering med Faaborg kommunale og andre kanoner ved festlige lejligheder og kulturelle arrangementer.
1.2 Foreningens medlemmer optræder altid i historiske uniformer fra Artilleriet år 1807.
1.3 Foreningen kan også deltage i kulturelle arrangementer uden for Faaborg by, hvor den kan give opvisning med kanoneksercits og skydning med historiske kanoner til salutering og skarpskydning.

§2 Som medlem kan optages alle uberygtede med interesse som anført i §1 stk. 1.1 og 1.2 og 1.3. Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt til foreningens postadresse. Der er mulighed for, at der kan optages passive medlemmer. Personer, der har gjort sig særlig fortjent af foreningen, kan efter forslag fra bestyrelsen udnævnes til Æresmedlem af Faaborg Kanonerlaug. For at kunne deltage i salutering med kanoner,musket og pistol,skal medlemmet have gennemgået NNA`s (Nordisk Napoleon Alliance) sikkerhedskursus for artilleri, infanteri, kanon, musket og pistol. Medlemmet skal have modtaget bevis herfor.
2.1 Efter udsættelse af kanonerne hvert forår, og efter indtagning af kanonerne hvert efterår, skal/bør det fejres med indtagelse af en frokost/middag et passende sted. Nogle af skålene kan/bør indtages med salutmarkering. Udgifterne til festlighederne afholdes ligeligt mellem de deltagende medlemmer og evt. indbudte.

§3 Bestyrelsen træffer alle aftaler om foreningens deltagelse i arrangementer, men kan dog uddelegere ansvaret til et eller flere medlemmer. Bestyrelsen, subsidiært det eller de medlemmer til hvem ansvaret er uddelegeret, skal drage omsorg for, at foreningen får størst mulig kompensation for udgifter relateret til deltagelse i arrangementer.

§4 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen udfra et budget udarbejdet af bestyrelsen.Kontingentet er forfalden til betaling 1. april.Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens postadresse.

§5 Bestyrelsen kan udelukke et medlem når dette ikke har opfyldt kontingentbestemmelserne, har vist usømmelig eller uhæderlig opførsel, eller på anden måde skadet foreningen. Enhver udelukkelse af et medlem skal forelægges den ordinære generalforsamling til efterretning.

§6 Bestyrelsen består af en formand som vælges direkte på generalforsamlingen, samt 4 menige medlemmer. De konstituerer sig med sekretær og kasserer. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær vælges i ulige år. Ved evt. stemmelighed i bestyrelsen har formanden 2 stemmer.
6.1 Derudover vælges 2 suppleanter som er på valg hver år, en første og en anden suppleant. Suppleanterne har adgang til bestyrelsesmøderne. Dog uden stemmeret. Desuden vælges 2 interne bilagskontrolanter som er på valg hvert andet år, henholdsvis på lige og ulige år, samt 2 suppleanter for disse, som er på valg hvert år.
6.2 Bestyrelsen er ansvarlig, men hæfter ikke for de betroede midler.
6.3 Ethvert medlem, som er restancefri, har valgret, og er selv valgbar til bestyrelsen.
6.4 Foreningen skal prøve at søge midler ved fonde og sponsorater, til hjælp ved uniformering og andre hjælpemidler. Ellers skal medlemmerne selv bekoste den personlige udrustning

§7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts mdr. med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af bilagskontrolanter.
10. Valg af suppleanter for bilagskontrolanterne.
11. Eventuelt.
7.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes af formanden senest 14 dage før afholdelse af denne, vedlagt dagsorden, samt evt. forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.
7.2 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt afgives til bestyrelsen senest 1. februar, eller 1 mdr. før afholdelse af generalforsamlingen.
7.3 Vedtagelserne på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal. Ved ændringer af vedtægter kræves 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

§8 Bestyrelsen kan med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde såfremt ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.
8.1 Alle forslag på en ekstraordinær generalforsamling skal have 2/3 flertal af de fremmødte for at kunne vedtages.

§9 Beslutning om foreningens ophør kan kun vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med dette som eneste punkt på dagsordnen. Generalforsamlingerne afholdes med 1 måneds mellemrum. Beslutningen om ophør skal begge gange vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
9.1 I tilfælde af foreningens ophør henstår evt. midler i 1 år, hvorefter de overgår til kulturelle formål i Faaborg, efter generalforsamlingens ønsker.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Faaborg den 3. juni 2003 og revideret ved generalforsamlingerne den 18-3-2008 og d. 25-3-2010.

Faaborg 2008

Ole Hansen, formand
Leif Christiansen, kasserer
Per Andersen, sekretær
John Aaris Hansen
Ib Lindekilde

 


Faaborg Kanonérlaug - også kaldet Olebanden - i ilmarch på vej mod nye slag

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk